Ogłaszamy konkurs!

Kup dowolne ubezpieczenie assistance motocyklowe i prześlij nam zdjęcie ze swojej podroży motocyklowej.

Wygraj: Kurs ART Allianz Assistance Academy (więcej o kursie na www.corneringart.pl) i profesjonalne szkolenie paramedyczne dla motocyklistów.

Jak wziąć udział w konkursie? To banalnie proste!

Wystarczy że kupiłeś dowolne ubezpieczenie assistance motocyklowe od 01.01.2017 do 13.08.2017. Wyślij zdjęcie z podróży motocyklowej o temacie Konkurs na adres: lukasz.nowinski@mondial-assistance.pl – komisja wybierze 10 najlepszych zdjęć. Więcej w regulaminie poniżej.

Z nami będziesz czuć się bezpiecznie!

REGULAMIN KONKURSU ASSISTANCE MOTOCYKLOWE

NINIEJSZY REGULAMIN KONKURSU ASSISTANCE MOTOCYKLOWE („Regulamin”) został zorganizowany przez spółkę pod firmą AWP P&C S.A Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189340, posiadającą nadany numer REGON: 015647690, NIP: 107-00-00-164 („Organizatora”)

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie ASSISTANCE MOTOCYKLOWE („Konkurs”) organizowanym przez Organizatora. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim opisane, które uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie.
  2. 1.2. Celem Konkursu jest propagowanie wśród uczestników zachowań związanych z bezpieczeństwem motocyklistów na drodze.
  3. 1.3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 17 lipca 2017 roku od godziny 24:00 do dnia 13 sierpnia 2017 roku do godziny 24:00 na terytorium Rzeczpospolitej, za pośrednictwem strony internetowej www.assistance-motocyklowe.pl.
  4. 1.4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny i nie podlega regulacjom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
  5. 1.5. Organizator zobowiązuje się przyznać 10 nagród w postaci kursu motocyklowego ART. Allianz Assistance Academy (sesja popołudniowa) oraz szkolenia paramedycznego dla motocyklistów (które odbędzie się 19 sierpnia 2017 roku na torze motocyklowym w Łodzi, koszt jednostkowy jednej nagrody wynosi 1000 zł, („Nagroda”) osobom, które zgłoszą udział w konkursie i prześlą wykonane przez siebie zdjęcie z podróży motocyklowej zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 2. 2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. 2.1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika zdjęcia z podróży motocyklowej („Praca Konkursowa”).
  2. 2.2. Praca Konkursowa powinna być przesłana w formacie .jpg, rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 5 mb, poprzez pocztę elektroniczną na adres: lukasz.nowinski@mondial-assistance.pl, temat wiadomości - Konkurs
  3. 2.3. Praca Konkursowa przekazywana przez Uczestnika Organizatorowi powinna spełniać co najmniej następujące przesłanki, powinna być stworzona przez Uczestnika, zawierać element pracy twórczej.
  4. 2.4. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii uprawniające do poruszania się motocyklem, będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, które:
   1. 2.4.1. Zakupiły dowolne ubezpieczenie assistance poprzez stronę www.assistance-motocyklowe.pl w terminie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 13.08.2017 roku;
   2. 2.4.2. zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego na adres poczty elektronicznej lukasz.nowinski@mondial-assistance.pl w terminie obowiązywania Konkursu, w zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko;
   3. 2.4.3. przygotują samodzielnie Pracę Konkursową w terminie obowiązywania Konkursu wskazany w pkt 1.3 powyżej („Uczestnik”).
  5. 2.5. Uczestnik może w ramach Konkursu zgłosić wyłącznie 1 (jedną) Pracę konkursową.
  6. 2.6. W przypadku nieprawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, lub nie załączenia do wiadomości e-mail Pracy Konkursowej, Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie.
  7. 2.7. Uczestnik decydujący się na zgłoszenie swojej pracy oświadcza, iż stanowi ona wyłącznie wytwór jego własnej działalności twórczej, oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych. W przypadku gdyby Praca Konkursowa przesłana przez Uczestnika Konkursu naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, prawo do wizerunku lub jakiekolwiek dobra osobiste, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z takiego naruszenia z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 3. 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. 3.1. Nagrody zostaną przyznane przez 3 (trzy) osobową komisję wyznaczoną przez Organizatora („Komisja”).
  2. 3.2. Komisja oceniając przesłane prace przez Uczestników będzie brała pod uwagę subiektywne kryteria, przy czym w szczególności będą brane pod uwagę: oryginalność wykonanej Pracy konkursowej, szata graficzna, powiązanie z celem konkursu.
  3. 3.3. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest zależne od przypadku, a wyłącznie od uznaniowej decyzji Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie, ani Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od niej.
  4. 3.4. Zwycięscy konkursu zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu, poprzez zwrotną wiadomość e-mail, po rozstrzygnięciu przez Komisję za pośrednictwem wiadomości przesłanej z adresu e-mail: lukasz.nowinski@mondial-assistance.pl.
  5. 3.5. Odbiór Nagrody nastąpi w następujący sposób: Zwycięzca weźmie udział w kursie motocyklowym 19.08.2017 r, (sesja popołudniowa) oraz w szkoleniu paramedycznym.
  6. 3.6. W ramach konkursu zostanie przyznanych łącznie 10 Nagród, przy czym jeden Uczestnik Konkursu może uzyskać 1 (jedną) Nagrodę.
  7. 3.7. Uczestnicy Konkursu, którzy wygrają Konkurs i otrzymają Nagrodę są zobowiązani wykorzystać ją w terminie 19.08.2017 roku. W przypadku niewykorzystania Nagrody w terminie określonym w zdaniu poprzednim nagroda przepada.
  8. 3.8. Zwycięscy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną rzecz, lub ekwiwalent pieniężny.
  9. 3.9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przekazać Nagrody osobom trzecim.
 4. 4. DANE OSOBOWE
  1. 4.1. Uczestnicy Konkursu, przesyłając zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia przez Organizatora konkursu i komunikacji ze zwycięzcami konkursu oraz przekazania Nagród. Wyrażenie zgody o której mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
  2. 4.2. Uczestnicy zobowiązani są podać Organizatorowi następujący zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencji elektronicznej (e-mail), telefon kontaktowy.
  3. 4.3. Organizator zobowiązuje się do przechowywania przekazanych mu przez Uczestników danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed dostępem osób nieupoważnionych, lub nieuprawnionym przetwarzaniem przez osoby trzecie.
  4. 4.4. Organizator oświadcza, iż nie będzie przekazywał informacji handlowych dotyczących świadczonych przez niego usług Uczestnikom Konkursu.
  5. 4.5. Uczestnicy Konkursu, którzy przekazali Organizatorowi swoje dane osobowe mają prawo do dostępuj do przekazanych danych osobowych, jak również ich zmiany, żądania zaprzestania przetwarzania oraz trwałego usunięciach z bazy danych Organizatora.
 5. 5. REKLAMACJE
  1. 5.1. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu bezpośrednio do
  2. 5.2. Organizatora Konkursu:
   1. 5.2.1. pisemnie na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
   2. 5.2.2. telefonicznie na numer telefonu: 22 522 26 40
   3. 5.2.3. w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej https://assistance-motocyklowe.pl/kontakt
  3. 5.3. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania, w formie, jaką została wysłana przez Uczestnika.
 6. 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 6.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Konkursem zastosowanie ma zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskie i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. 6.2. Nadesłane Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi.
  3. 6.3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://assistance-motocyklowe.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.
  4. 6.4. Organizator oświadcza, iż nie będzie publikował Prac Konkursowych przesłanych przez Uczestników, ani nie będzie ich w żaden sposób przetwarzał ani podawał do publicznej wiadomości.